ورود دانش پژوهان و مدرسین
استاندار های آموزش و دریافت سرتیفیکیت
فرآیند صدور گواهینامه EFT
از زمان آغاز مسیر تخصصی یادگیری EFT  تیم انستیتو درمان هیجان مدار ایران حامی و همراه علاقمندان خواهند بود و شما را گام به گام راهنمایی می کنند و به شما کمک می کنند تا با موفقیت به سمت اهداف خود و رسیدن به تبحر لازم و کسب سرتیفیکیت حرکت کنید.

فرایند دریافت سرتیفیکت مورد تایید انجمن جهانی درمان هیجان مدار ISEFT

یک درمانگر سرتیفاید EFT کسی است که مراحل مختلف آموزش مانند آموزش های پایه و فعالیت تحت سوپرویژن را گذرانده است و توانایی و تخصص او در این مدل درمانی توسط انجمن جهانی درمان هیجان مدار(ISEFT) به رسمیت شناخته شده است. 
هیئت برد انجمن جهانی درمان هیجان مدار(ISEFT) حداقل استانداردهایی را برای این مسیر تخصصی آموزشی تدوین کرده است که به شرح ذیل می باشد:

5 سطح تخصص در مسیر آموزشی EFT

سطح A: تکمیل آموزش های پایه EFT
شرکت کنندگان باید حداقلی از آموزش های قبلی را داشته باشند که عبارت است از: آموزش حرفه ای در سایر انواع روان درمانی و اجازه فعالیت روان درمانی.

دوره های آموزشی تئوری/تجربی کارگاهی پایه ای (به عنوان دوره های سطوح 1 و 2 شناخته می شود): حداقل 8 روز و توسط مدرسین سرتیفاید معتبر مورد تایید ISEFT 
تجربه اولیه سوپرویژن: حداقل 3 روز نظارت گروهی (با ارائه حداقل یک مراجع به مدت 1 ساعت) و یا پنج ساعت سوپرویژن فردی  با حداقل 2 مراجع.
سطح B: درمانگر تحت سوپرویژن
کارآموزانی که این سطح از آموزش را گذرانده اند در وب سایت برنامه آموزشی و در وب سایت ISEFT به عنوان تکمیل الزامات تمرین تحت نظارت EFT فهرست می شوند. تکمیل تمرین تحت نظارت، شایستگی را تضمین نمی کند.
تکمیل آموزش مقدماتی EFT [سطح A]
نظارت شخصی مستقیم بر کار خود (بازبینی ضبط جلسات): حداقل 16 ساعت، با حداقل 2 مشتری، در قالب گروهی یا فردی
تمرین توصیه شده: حداقل دو مشتری فردی را برای حداقل 60 جلسه EFT از جمله همدلی، عمیق کردن، وظایف و فرمول بندی مورد مراجعه کنید.
سطح C: درمانگر سرتیفاید
EFT سطح B: تکمیل تمرین تحت نظارت EFT
ارزیابی مهارت های درمانگر EFT
گواهی این واقعیت را تأیید می کند که عملکرد یک درمانگر توسط ناظر EFT ارزیابی و صلاحیت ارزیابی شده است.
کارآموزانی که این فرآیند صدور گواهینامه را به پایان رسانده اند در وب سایت برنامه آموزشی و در وب سایت ISEFT به عنوان درمانگر EFT خبره فهرست می شوند.
ارزیابی مهارت های EFT بر اساس نشان دادن حداقل در موارد زیر است:

(الف) دو جلسه ضبط شده (شامل دو مشتری مختلف) با کار فعال کارآمد در آنها
(ب) شرح مختصر مورد، از جمله فرمول مورد صالح
(ج) یک ناظر تایید شده EFT به فرم ارزیابی درمانگر EFT گوش می دهد و صلاحیت را ارزیابی می کند.

موارد فرم ارزیابی درمانگر EFT

نمایش مهارت های EFT در:
یکدلی
شناسایی نشانگر
تعمیق عاطفی
استفاده مناسب از وظایف EFT، مانند تمرکز، پردازش مجدد، اجرا/کار بیان فعال، اتحاد/ کار بین فردی/ رابطه ای
توانایی فکر کردن به مشتریان در شرایط EFT (فرمول بندی مورد، شناسایی فرآیند، شناسایی نشانگر، استفاده از پاسخ های فرمول تجربی)
سطح D: سوپروایزر سرتیفاید
برنامه های محلی ناظران را تایید خواهند کرد. ISEFT ناظران را در وب سایت خود فهرست می کند.
سطح C: درمانگر EFT خبره
اعتبار قبلی به عنوان ناظر؛ یا نظارت بر نظارت; یا یک یا چند راند به عنوان دستیار مربی (تسهیل کننده برای تمرین مهارت) برای سطح A (EFT 1 یا 2)
اعتبار / تایید توسط مربی تایید شده EFT بنا به قضاوت آنها
سطح E: مدرس سرتیفاید

جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در دوره های حضوری و آنلاین با ما تماس بگیرید.
Copyright 2024 © IOTech